Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!Miejska Karta Ucznia 2017-03-29

Władze m. st. Warszawy zdecydowały, że od 1 września 2017r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Dokumentem uprawniającym dzieci do bezpłatnych przejazdów będzie Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska ze specjalnym wzorem - Karta Ucznia. Karty zostaną przygotowane przez Zarząd Transportu Miejskiego. Będą one wydawane na podstawie wniosków rodziców/prawnych opiekunów, do których należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcia należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem). Wnioski będą zbierane przez szkołę, a następnie przekazane do ZTM.

W związku z powyższym proszę o złożenie w terminie do dnia 10 kwietnia 2017r. do wychowawców klas prawidłowo wypełnionych wniosków, które dzieci otrzymają w szkole. Jeżeli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic/opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację \"e-hologram\". Wówczas posiadane uprawnienia do zniżek wynikających z programu zostaną przekodowane na nową kartę.

Informacja tu (pdf)

wniosek tu (pdf)